ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูอัตราจ้างดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพลอยชมพู เลิศหล้า
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:27  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนกลุ่มกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววชิรภรณ์ ยองเพชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:26  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสาระศิลปะดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพันธ์ ธรรมใจ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:25  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสาระสุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ กันธะพรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับ
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:24  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชชา กองแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:24  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูอัตราจ้างดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลลิตา อินทะรังษี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:18  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภานุมาศ ทาอินน้อย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:18  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางอรพรรณ จาไผ่
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:17  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภัชชา กุณาธรรม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:16  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนสาระภาษาไทยดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพรรณ บุตรเรือน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:15  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..