คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภชา วิชัยพานิช
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรสิทธิ์ สาละวิน
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศรา สิ่งส่า
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ กันธะ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิสรา บุญอุตร
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวช่อเพชร หวั่ง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามณี จารินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปวริศ ไชยวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรมงคล เพิ่มพูลมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชินภัทร สมบัติรัตนากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียานุช บุตรเรือน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรธิดา อินต๊ะปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัมพา พิสัยเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัญญาวดี เเก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐนันท์ เมืองบัวผัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชฐ แซ่ย่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิตา เลิศสวัสดิ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล แซ่หลี่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษฎา แซ่จาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันท์นภัส ศรีวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรฐณรมล คำแสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรพินท์ ศรีมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุทธินี ยุทธเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริยากร มหานิล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริษรา คำแสน
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา สมบูรณ์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาภัค ธิแปง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิษฎ์ภาณุ แซ่ย่าง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภัสรา กิติ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญญาภา นันทะนา
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิตกัญญา ลุงมอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิลาสินี อินต๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปัณวรรธ พีรวรรธนเมธาวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัฐกมล ศิริวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา พรอร่าม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติมา พาขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรณ์ศิริ กันธิยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวงศกร ชัชวาลย์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัสสรา ปินตาอ้าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรมิตา หลวงเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลธิดา จะเอ๋อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัชพร ประยูรสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิสิษฐ์ เสาร์คำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปรเมศวร์ แสงมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเข็มพร ชูวิทยากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาดา ธรรมสร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรณัญช์ กิตินิธิโภคิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปลื้มปิติ วิลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติวรดา ทวีพรกิจกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรีชนก กันธะวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา