คณะผู้บริหาร

นางบุญเอื้อ สุภาแสน
ผู้ก่อตั้งสถานศึกษา

นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้รับใบอนุญาต

นายพงษ์ธาดา สุภาแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสายพิน สุภาแสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธีรากุล สุภาแสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนิต สุภาแสน
ที่ปรึกษา

นายอดิศัย วิริยะประสบโชค
ที่ปรึกษา

นายปตินันท์ ไชยวรรณ
ที่ปรึกษา

นายประยูร ลังการ์พินธุ์
ที่ปรึกษา