กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฉัตรชนก ตนหาญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น

นางสาวบุษกร ยงบรรทม
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวจุฑามาศ จันทร์ทา
ครู

นางสาวทัชรินทร์ สิทธิโกสีย์
ธุรการช่วยสอน