กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร.ต.หญิงบุษกร ยงบรรทม
ครู

จุฑามาศ จันทร์ทา
ครู

ฉัตรชนก ตนหาญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3