กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุนทร ใจพรมเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสงกรานต์ กันธะพรม
หัวหน้าระดับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นางสาวปรียานุช มูลชีพ
ครู

นางสาวอัญชุลี สิงห์คำ
ครู

นายชัยณรงค์ เดชอุดม
ครู

ว่าที่ ร.ต.อดิเรก มังคละ
ครู