ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 มิ.ย. 68 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
- วันสิ่งแวดล้อมโลก
24 พ.ย. 66 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
20 พ.ย. 66 ถึง 24 พ.ย. 66 ม.6 แก้ไขผลการเรียน, ป.1-ม.5 เก็บคะแนน
13 พ.ย. 66 ถึง 17 พ.ย. 66 ม.6 สอบกลางภาค 2/66
28 ต.ค. 66 วันออกพรรษา
24 ต.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 2/66
23 ต.ค. 66 วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 66 หยุดคล้ายวันสวรรคต ร.9
10 ต.ค. 66 สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/66
09 ต.ค. 66 ถึง 20 ต.ค. 66 ม.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
25 ก.ย. 66 ถึง 29 ก.ย. 66 ป.1-ม.5 สอบปลายภาค 1/66 ,ม.6 เก็บคะแนน
20 ก.ย. 66 กิจกรรมวันเยาชน
21 ส.ค. 66 ถึง 25 ส.ค. 66 ป.1-ม.5 เก็บคะแนน, ม.6 สอบปลายภาค 1/66
14 ส.ค. 66 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค. 66 วันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 66 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
02 ส.ค. 66 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
01 ส.ค. 66 หยุดวันอาสาฬหบูชา
31 ก.ค. 66 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
28 ก.ค. 66 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 ก.ค. 66 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
17 ก.ค. 66 ถึง 21 ก.ค. 66 ป.1-ม.5 สอบกลางภาค 1/66, ม.6 เก็บคะแนน
06 ก.ค. 66 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
05 ก.ค. 66 พิธีสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันสุนทรภู่
22 มิ.ย. 66 กิจกรรมโครงการ
- ไหว้ครูระดับประถมศึกษา
- เลือกตั้ง อบร.น้อย
- บำเพ็ญประโยชน์
12 มิ.ย. 66 ถึง 16 มิ.ย. 66 ป.1-ม.5 เก็บคะแนน /ม.6 สอบกลางภาค 1/66
02 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
18 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียน 1/66
- ปฐมนิเทศนักเรียน
- ต้อนรับน้องใหม่ ม.1
- ต้อนรับน้องใหม่ ม.4