ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/66
ฝ่ายวิชาการ
22 เม.ย. 66 ถึง 26 เม.ย. 66 เข้าค่ายวงโยธวาทิต
18 เม.ย. 66 สิ้นสุดการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
ฝ่ายวิชาการ
13 เม.ย. 66 งานสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร ครูเก่า ครูอาวุโส
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา แต่งกายชุดพื้นเมือง เสือลายเชิร์ทดอก หรือชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร
11 เม.ย. 66 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
- นักเรียนรดน้ำดำหัวครู
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา แต่งกายชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ กิจการนักเรียน
20 มี.ค. 66 ถึง 18 เม.ย. 66 เรียนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ครูและนักเรียนแต่งกายสุภาพ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4-6 แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
17 มี.ค. 66 เปิดเรียนวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2565
ฝ่ายวิชาการ
13 มี.ค. 66 ถึง 17 มี.ค. 66 ม.1 - ม.6 แก้ไขผลการเรียน
ฝ่ายวิชาการ และ วัดผล
11 มี.ค. 66 เปิดสอนชดเชย
ฝ่ายวิชาการ
07 มี.ค. 66 ถึง 11 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/65
ฝ่ายวิชาการ
06 มี.ค. 66 หยุดวันมาฆบูชา
03 มี.ค. 66 ประชุมประจำเดือน
27 ก.พ. 66 วันเกิดคุณแม่บุญเอื้อ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
24 ก.พ. 66 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาไตรภาคี
สัมพันธ์ชุมชน
10 ก.พ. 66 กิจกรรมวันมาฆาบูชา
กิจการนักเรียน
06 ก.พ. 66 ถึง 10 ก.พ. 66 สอบเก็บคะแนน
ฝ่ายวิชาการ
02 ก.พ. 66 ประชุมประจำเดือน
21 ม.ค. 66 เปิดสอนชดเชย
ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 66 หยุดวันครู
- ครู บุคลากรเข้าร่วมพิธีตามหน่วยงานที่จัด
การแต่งกายชุดครูเอกชน
13 ม.ค. 66 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
- ทำบุญตักบาตร
- การแสดงนักเรียน
- แลกของขวัญ
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา นักเรียนและครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามความเหมาะสม กิจการนักเรียน
10 ม.ค. 66 ประชุมประจำเดือน
04 ม.ค. 66 ถึง 06 ม.ค. 66 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/65
ฝ่ายวิชาการ
01 ม.ค. 66 ถึง 03 ม.ค. 66 หยุดวันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 65 หยุดวันสิ้นปี
23 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาส
- บูรณาการสาระภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
12 ธ.ค. 65 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
10 ธ.ค. 65 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65 หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
- บุคลากรเข้าร่วมพิธีตามสถานที่ราชการที่จัดกิจกรรม
อ.ฝาง อ.ไชยปราการ แต่งกายชุดปกติขาวและชุดครูเอกชน สัมพันธ์ชุมชน
02 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9
- การแสดงระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา
- มอบดอกพุธรักษาแก่ตัวแทนคุณพ่อดีเด่น
- ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครูแต่งกายเสื้อสีเหลือง หรือชุดครูเอกชน กิจการนักเรียน
01 ธ.ค. 65 วันเอดส์โลก
- บูรณาการการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
กิจการนักเรียน
28 พ.ย. 65 ถึง 30 พ.ย. 65 สอบเก็บคะแนน
ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 65 วันสมเด็จพระมหาธรราชเจ้า
- พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี โดยคณะลูกเสือโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
- กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ ในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีรีย์รัชกาลที่ 6
กิจการนักเรียน
08 พ.ย. 65 กิจกรรมวันลอยกระทง
- หลักสูตรท้องถิ่นประเพณียี่เป็ง
ฝ่ายวิชาการ
31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/65
ฝ่ายวิชาการ
23 ต.ค. 65 วันปิยมหาราช
- บุคลากรเข้าร่วมพิธีตามสถานที่ราชการที่จัดกิจกรรม
อ.ฝาง อ.ไชยปราการ แต่งกายชุดปกติขาวและชุดครูเอกชน สัมพันธ์ชุมชน
21 ต.ค. 65 ติดตามประกันภายในของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/65
ฝ่ายวิชาการ
17 ต.ค. 65 ถึง 21 ต.ค. 65 ม.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายแนะแนว
15 ต.ค. 65 ถึง 17 ต.ค. 65 เข้าค่ายวงโยธวาธทิต
กิจการนักเรียน
13 ต.ค. 65 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
- บุคลากรเข้าร่วมพิธีตามสถานที่ราชการที่จัดกิจกรรม 
อ.ฝาง อ.ไชยปราการ แต่งกายชุดปกติขาวและชุดครูเอกชน สัมพันธ์ชุมชน
07 ต.ค. 65 สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/65
ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/65
ฝ่ายวิชาการ
19 ก.ย. 65 กิจกรรมวันเยาชนแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการอ่านสารวันเยาชนแห่งชาติ
- มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
30 ส.ค. 65 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
29 ส.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 สอบเก็บคะแนน ป.1-ม.6
ฝ่ายวิชาการ
12 ส.ค. 65 หยุดวันแม่แห่งชาติ
- บุคลากรเข้าร่วมพิธีตามสถานที่ราชการที่จัดกิจกรรม 
อ.ฝาง อ.ไชยปราการ แต่งกายชุดปกติขาวและชุดครูเอกชน สัมพันธ์ชุมชน
11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจการนักเรียน
05 ส.ค. 65 กิจกรรมวันอาเซียน
กิจการนักเรียน
02 ส.ค. 65 สาธิตมารยาทไทย ป.1-ม.6
กิจการนักเรียน
28 ก.ค. 65 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- บุคลากรเข้าร่วมพิธีตามสถานที่ราชการที่จัดกิจกรรม 
อ.ฝาง อ.ไชยปราการ แต่งกายชุดปกติขาวและชุดครูเอกชน สัมพันธ์ชุมชน
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กิจการนักเรียน
25 ก.ค. 65 ถึง 29 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/65
*หมายเหตุ : หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันที่ 28 ก.ค.
ฝ่ายวิชาการ
16 ก.ค. 65 เปิดสอนชดเชย
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ค. 65 ถึง 14 ก.ค. 65 หยุดวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
12 ก.ค. 65 วันเข้าพรรษา
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
08 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา
กิจการนักเรียน
07 ก.ค. 65 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
- ยุวกาชาดระดับชั้น ป.1 และ ม.1 เข้าน่วมพิธี รับเข็มยุวกาชาด พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาด
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
04 ก.ค. 65 สาธิตมารยาทไทย
- ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นำสาธิตมารยาทไทย และนักเรียนทุกระดับทำตาม
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
01 ก.ค. 65 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
- ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณ และผู้กำกับเดินตรวจกองลูกเสือ
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
24 มิ.ย. 65 วันต่อต้านยาเสพติด
- บรรยายพิเศษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
23 มิ.ย. 65 กิจกรรมระดับประถม
- ไหว้ครู
- เลือกตั้ง อบร.น้อย
- บำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
20 มิ.ย. 65 ถึง 24 มิ.ย. 65 สอบเก็บคะแนน ป.1-ม.6
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ฝ่ายวิชาการ
03 มิ.ย. 65 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
- บุคลากรเข้าร่วมพิธีตามสถานที่ราชการที่จัดกิจกรรม 
อ.ฝาง อ.ไชยปราการ แต่งกายชุดปกติขาวและชุดครูเอกชน สัมพันธ์ชุมชน
02 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
31 พ.ค. 65 วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิยา กิจการนักเรียน
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่1/65
-ปฐมนิเทศนักเรียน
-ต้อนรับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา กิจการนักเรียน
13 พ.ค. 65 วันพืชมงคล
04 พ.ค. 65 วันฉัตรมงคล
13 เม.ย. 65 งานสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร ครูเก่า ครูอาวุโส
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา แต่งกายชุดพื้นเมือง ชมรมศิษย์เก่า
08 เม.ย. 65 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง นักเรียนรดน้ำดำหัวครู
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา /แต่งกายชุดพื้นเมือง ฝ่ายกิจการนักเรียน
21 มี.ค. 65 ถึง 22 เม.ย. 65 เรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565
เรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565
12 มี.ค. 65 เปิดเรียนวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2564
เปิดเรียนวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 เปิดชดเชยใช้ตารางสอนวันอังคาร
25 ก.พ. 65 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาไตรภาคี
ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
16 ก.พ. 65 วันมาฆบูชา
12 ก.พ. 65 เปิดชดเชย ใช้ตารางสอนวันพุธ
เปิดชดเชย ใช้ตารางสอนวันพุธ
11 ก.พ. 65 กิจกรรมวันมาฆบูชา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 ม.ค. 65 เปิดชดเชย ใช้ตารางสอนวันศุกร์
16 ม.ค. 65 วันครู
07 ม.ค. 65 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 ธ.ค. 64 ถึง 03 ม.ค. 65 หยุดวันสิ้นปีและหยุดวันขึ้นปีใหม่
18 ธ.ค. 64 เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันศุกร์
เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันศุกร์
10 ธ.ค. 64 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
06 ธ.ค. 64 หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
05 ธ.ค. 64 วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
04 ธ.ค. 64 เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันจันทร์
เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันจันทร์
19 พ.ย. 64 กิจกรรมวันลอยกระทง
ชุดพื้นเมือง ฝ่ายกิจการนักเรียน
13 พ.ย. 64 เปิดชดเชย
เปิดชดเชย ใช้ตารางสอน วันจันทร์
26 ต.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
22 ต.ค. 64 สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/64
16 ต.ค. 64 เปิดชดเชยวันที่ 13 ใช้ตารางสอน วันพุธ
เรียนชดเชยวันที่ 13 ใช้ตารางสอน วันพุธ
13 ต.ค. 64 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
เรียนออนไลน์และทบทวนบทเรียนที่บ้าน
06 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64 สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม ป.1-6
ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ก.ย. 64 ถึง 03 ก.ย. 64 ประกวดมารยาทไทย
ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ส.ค. 64 อบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 ส.ค. 64 ถึง 13 ส.ค. 64 หยุดพิเศษวันแม่แห่งชาติ
เรียนออนไลน์และทบทวนบทเรียนที่บ้าน
11 ส.ค. 64 พิธีวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา บุคลากรแต่งกายชุดสีฟ้า / นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 ส.ค. 64 วันรพี เปิดชดเชยวันที่ 13

เปิดชดเชยวันที่ 13 ใช้ตารางสอน วันศุกร์
06 ส.ค. 64 กิจกรรมอาเซียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 ก.ค. 64 ถึง 28 ก.ค. 64 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และ หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
เรียนออนไลน์ และทบทวนบทเรียนที่บ้าน
23 ก.ค. 64 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา แต่งกาย ชุดสุภาพ/ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 มิ.ย. 64 เปิดเรียน On-site 28 มิถุนายน 2564