กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ธัญวรรณ คำเรียว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0939363291
อีเมล์ : Thanyawan.kha@crru.ac.th

จิราภา คำวงค์ษา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0830488478
อีเมล์ : Jrp.kham@gmail.com

ศศิพร ภาวะกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0951343396
อีเมล์ : puipuisasi@gmail.com