กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชุณหพิมาน ก๋าละ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0861897485

นางสาวประกายดาว ปัญจะธง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเจนจิรา วิไลสง่ากุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายมานิตย์ เซ็นนันท์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวณิชกานต์ หิมเวช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศศิพร ภาวะกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธัญวรรณ คำเรียว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1