กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางละมัย พันธุ์สัมฤทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชุณหพิมาน ก๋าละ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0861897485

นางสาวเจนจิรา วิไลสง่ากุล
ครู
ครูประจำชั้น

นายมานิตย์ เซ็นนันท์
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวจิราภา คำวงษ์ษา
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวศศิพร ภาวะกุล
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวธัญวรรณ คำเรียว
ครู
ครูประจำชั้น