กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ธัญวรรณ คำเรียว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

จิราภา คำวงค์ษา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ศศิพร ภาวะกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1