กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งทิวา ติ๊บจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นงลักษณ์ สถิติรัตน์
ครู

วชิรภรณ์ ยองเพชร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

สมศักดิ์ ตรีอินทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

พัชชา กองแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2