กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนงลักษณ์ สถิติรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายรุ่งโรจน์ มีมา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นายสมศักดิ์ ตรีอินทอง
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวพัชชา กองแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาววชิรภรณ์ ยองเพชร
ครู
ครูประจำชั้น

นายวัชะ วงค์ตา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3