กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันเพ็ญ พินทอง
ครู
เบอร์โทร : 0813246619
อีเมล์ : Kruwpp@gmail.com

ทิพานิษฐ์ ไข่ทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0895607635

นวพร ปัญโญกิจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0970592370
อีเมล์ : topnawaporn24@gmail.com

ศศิธร เขียวตา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0987989071
อีเมล์ : skben64 @gmail.com

ภานุมาศ ทาอินน้อย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0835167822
อีเมล์ : fony.chunlian@gmail.com

พวงมณี มิตรมหายศ

ธิพาดา สุภาแสน

พวงมณี มิตรมหายศ
ครู
เบอร์โทร : 0966986052
อีเมล์ : Mitmahayod@gmail.com