กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

วันเพ็ญ พินทอง
ครู

ทิพานิษฐ์ ไข่ทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นวพร ปัญโญกิจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ศศิธร เขียวตา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ภานุมาศ ทาอินน้อย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

พวงมณี มิตรมหายศ

ธิพาดา สุภาแสน

พวงมณี มิตรมหายศ
ครู