ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1.  ข้อมูลทั่วไป
      โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 0-5334-6583  โทรสาร 0-5334-6583 E-mail : rattanaauewittaya@gmail.com  website : www.rna.ac.th อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อที่จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร
         2.1 ผู้รับใบอนุญาต                  นายธานินทร์     สุภาแสน
               วุฒิการศึกษาสูงสุด             ปริญญาโท       สาขา  การเมืองและการปกครอง
               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่             10 พฤศจิกายน 2564   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 7 เดือน
          2.2 ผู้อำนวยการ /ผู้จัดการ         นายพงษ์ธาดา    สุภาแสน
               วุฒิการศึกษาสูงสุด             ปริญญาโท       สาขา  การบริหารการศึกษา
               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่             4 มีนาคม 2529    จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 35 ปี  3 เดือน
          2.3  ประวัติ
                 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 17 ถนนโชตนา ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่         มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 (ค.ศ.1961) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมชื่อ “โรงเรียนรัตนานุสรณ์” มีนายชื่น ชมภูรัตน์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง นายดำรง สุภาแสน อดีตศึกษาธิการอำเภอฝาง และนางบุญเอื้อ สุภาแสน อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยาว และเจ้าของโรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยา
                 ปีการศึกษา 2517        ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ
                 ปีการศึกษา 2518 – 2524 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                 ปีการศึกษา 2528        ย้ายสถานที่มาอยู่รวมกับโรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยาที่อยู่ปัจจุบัน และเปิด ทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีอาคารเรียน อาคารประกอบ 9 หลัง
                 ปีการศึกษา 2534        สร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. ชั้นเดียวเพิ่มอีก 1 หลัง จำนวน 7 ห้องเรียนและขยายชั้นเรียนในระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงอนุบาลปีที่ 3
                 ปีการศึกษา 2535        ได้รวมโรงเรียนรัตนานุสรณ์ และโรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยาเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ส่วนโรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยาได้ย้ายไปตั้งที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเอื้อวิทยา
                  ปีการศึกษา 2538        สร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. ชั้นเดียวอีก 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน
                  ปีการศึกษา 2539        ขออนุญาตรื้ออาคารเรียนไม้หลังเก่า 2 หลัง คือ อาคาร 1-2 และได้สร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. 3 ชั้น อีก 1 หลัง จำนวน 18 ห้องเรียน ชื่อ “อาคารชื่นดำรงอนุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
                   ปีการศึกษา 2542        รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการในระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 - 2546
                   ปีการศึกษา 2543        ปรับปรุงถนนในโรงเรียนเป็นถนนแบบคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ขนาด 7 X 200 เมตร และได้เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ “โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”
                   ปีการศึกษา 2544        ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และปรับปรุงถนนรอบสนามด้านหลังโรงเรียนเป็นถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 X 150 เมตร และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
                    ปีการศึกษา 2545        ปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคาร 8) โดยใช้หินแกรนิตปูพื้น ขนาด 100 ตารางเมตร ต่อเติมอาคาร 10 จาก 4 ห้องเรียน เป็น 6 ห้องเรียน ปรับปรุงอาคาร 5 ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ และได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
                    ปีการศึกษา 2546        ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 หลัง ชื่ออาคาร 40 ปีรัตนาเอื้อวิทยา ต่อเติมอาคาร 9 แผนกอนุบาลจาก 7 ห้องเรียน เป็น 10 ห้องเรียน ปรับปรุงสนามกีฬาด้านหลัง โรงเรียนเป็นสนามคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 700 ตารางเมตร และเข้าร่วมโครงการวิจัยพฤติกรรมประหยัดพลังงานตามแนว Construction ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (ปีการศึกษา2546 – 2547)
                    ปีการศึกษา 2547        ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) และได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คสล. ชั้นเดียว ขนาด 6 x 20 เมตรชั้นเดียว 1 หลัง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชาย ขนาด 1.5 x 2 เมตร จำนวน 10 ห้อง และห้องน้ำหญิง จำนวน 10 ห้อง
                    ปีการศึกษา 2548        โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานในระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และได้รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 1–3 กุมภาพันธ์ 2549 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2550
                    ปีการศึกษา 2550        ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 12 X 24 เมตรชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงหลังคา, เครื่องเล่นสนามระดับชั้นเตรียมอนุบาล ปรับปรุงห้องธุรการการเงินและห้องทะเบียน จำนวน  2 ห้อง
                    ปีการศึกษา 2551        ก่อสร้างห้องประชุมและสำนักงานอนุบาล จำนวน 2 ห้อง
                    ปีการศึกษา 2552        ก่อสร้างลานเอนกประสงค์เชื่อมระหว่างอาคาร 5 (ห้องวิทยาศาสตร์) และอาคารห้องประชุม ขนาด 14 X 18 เมตรชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง
                    ปีการศึกษา 2553        ปรับปรุง ทาสีอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2 จำนวน 6 ห้องเรียน โรงอาหาร อาคารเรียนดนตรี และปรับปรุงอาคารห้องพยาบาลและห้องวิชาการ
                    ปีการศึกษา 2554        สร้างสระว่ายน้ำ ขนนาด 12.50 x 20 เมตร และขนาด12.50 x 6 เมตร และได้จัดตั้งธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน เปิดทำการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
                    ปีการศึกษา 2556        ปรับห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
                    ปีการศึกษา 2557        ปรับปรุงหลังคาและบริเวณโรงอาหารให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์
                    ปีการศึกษา 2558        ปรับห้องประกอบการเรียน ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
                    ปีการศึกษา 2560        ปรับลดอาคารเรียนอาคารห้องสมุดเนื่องจากทำการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษา
                    ปีการศึกษา 2561        ก่อสร้างอาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคาร 56 ปี รนอ. บุญเอื้อ สุภาแสน               
                     ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถง ใช้เป็นห้องเรียนเอนกประสงค์
                     ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องประกอบการเรียน ขนาด 6 × 8 เมตร 3 ห้อง และขนาด 8 × 9 เมตร  จำนวน 1 ห้อง 
                     ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องเรียนภาษาต่างประเทศ และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม