กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระพันธ์ ธรรมใจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิษณุกรณ์ ชำนาญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น

นางอรพรรณ จาไผ่
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น

นางสาวสุกานดา สุริยะวงค์
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวภักดิ์สกาณัฏฐ์ ศักดิ์งาม
ครู
ครูประจำชั้น

นายวีระพงษ์ สักใหญ่
ครู

นางสาวพนิดา ทองหล้า
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวธนัญญา จันทวัง
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวพลอยชมพู เลิศหล้า
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวปริชญา สุภาทา
ครู
ครูประจำชั้น

นายณัฐวุฒิ จำนงค์
ครู