ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญสลากภัตต์ วัดหนองยาว ประจำปี 2565 (อ่าน 27) 23 ก.ย. 65
"สานฝันสู่ดวงดาว" วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 27) 21 ก.ย. 65
นักเรียนยุวชนทหารทัศนศึกษา และเยี่ยมชมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ แบบ 3 (อ่าน 27) 21 ก.ย. 65
กิจกรรมกาดมั่วครัวฮอม ระดับอนุบาล (อ่าน 28) 21 ก.ย. 65
วันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 (อ่าน 26) 21 ก.ย. 65
กิจกรรม ค่าย Power of mind (อ่าน 43) 08 ก.ย. 65
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 42) 08 ก.ย. 65
การอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 40) 08 ก.ย. 65
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ แบบ 3 ลุ่มน้ำฝาง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 48) 08 ก.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา (อ่าน 62) 23 ส.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวน การจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา (อ่าน 67) 23 ส.ค. 65
กิจกรรมชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (อ่าน 97) 18 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2565 (อ่าน 69) 18 ส.ค. 65
กิจกรรมวันอาเซียน 2565 (อ่าน 70) 18 ส.ค. 65
กิจกรรมดีๆกับครื่องดื่มไมโล ประจำปี 2565 (อ่าน 53) 18 ส.ค. 65
โครงการฝึกอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 56) 18 ส.ค. 65
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมผู้บริหาร คณะครู-บุคลากร โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา - เอื้อวิทยา (อ่าน 84) 01 ส.ค. 65
ปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2565 (อ่าน 64) 27 ก.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2565 (อ่าน 69) 27 ก.ค. 65
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 71) 27 ก.ค. 65
ประกาศหยุดเรียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2565 (อ่าน 189) 08 ก.ค. 65
โครงการสร้างจิตสำนึกสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 135) 24 มิ.ย. 65
นิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน (อ่าน 129) 24 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 (อ่าน 123) 24 มิ.ย. 65
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 131) 24 มิ.ย. 65
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 123) 23 มิ.ย. 65
นักเรียนชมรมนาฎศิลป์เข้าร่วมแสดงงานเกษตรตำบลแม่สูน (อ่าน 119) 21 มิ.ย. 65
กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 112) 21 มิ.ย. 65
เพื่อความปลอดภัยแม้ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง “ตรวจ ATK ทุกๆ 14 วัน” ก่อนมาเรียน (อ่าน 134) 28 พ.ค. 65
อบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง "โลกแห่งอุปกรณ์อัจฉริยะ" (อ่าน 128) 26 พ.ค. 65
อบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง "จุดประกายโค้ดดิ้งให้เป็นเรื่องใกล้ตัว" (อ่าน 139) 26 พ.ค. 65
แจ้งการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-site) เต็มรูปแบบ ทุกระดับชั้น (อ่าน 194) 14 พ.ค. 65
การเรียนภาคฤดูร้อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 364) 14 มี.ค. 65