ข่าวประชาสัมพันธ์
วิพากย์หลักสูตร
นายนพดล โป่งอ้ายและ นางสาวนริศรา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  วิพากส์หลักสูตร"หลักสูตรท้องถิ่นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพ สำนึกรักษ์บ้านเกิด" ของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 18 ครั้ง