กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรพรรณ จาไผ่
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพลอยชมพู เลิศหล้า
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธนัญญา จันทวัง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุพัตรา อินทร์ชัย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายวิษณุกรณ์ ชำนาญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณัฐวุฒิ จำนงศ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1