กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรพรรณ จาไผ่
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0861895063
อีเมล์ : t.orapun.chapai@gmail.com

นางสาวพลอยชมพู เลิศหล้า
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0631198099
อีเมล์ : Ploy_699@hotmail.co.th

นางสาวธนัญญา จันทวัง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0820305641
อีเมล์ : milkmydarlingwoc@gmail.com

นางสาวสุพัตรา อินทร์ชัย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0873603202
อีเมล์ : Himavari.hima@gmail.com

นายวิษณุกรณ์ ชำนาญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0882611192
อีเมล์ : kru_witsanukorn_rna@hotmail.com

นายณัฐวุฒิ จำนงศ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1